注音


《大方广佛华严经注音》21

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí wú jìn zàng pǐn dì ar shí ar十无尽藏品第二十二ěr shí gōng d? lín pú sà fù gào zhū pú sà yán f? zǐ pú sà m? hē sà yǒu shí zhǒngzàng gu?尔时,功德林菩萨复告诸菩萨言:佛子!菩...

阅读(3)标签:

《大方广佛华严经注音》22

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shyng dōu shuài tiün gōng pǐn dì ar shí sün升兜率天宫品第二十三tr shíf? sh?n lì gùshí füng yí qia shì jiay? y? sì tiün xià yán fú tí zhōngjiy jiàn rú lái尔时,佛神力故,十方一切世界...

阅读(3)标签:

《大方广佛华严经注音》23

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

dōu shuài gōng zhōng jì zàn pǐn dì ar shí sì兜率宫中偈赞品第二十四ěr shí f? sh?n lì gù shí fāng ga yǒu yī dà pú sà yī yī ga yǔ wàn f? chà wēi ch?n shù zhū pú sà尔时,佛神力故,十方...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》24

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī ar十回向品第二十五之二f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà bù huài huí xiàng f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà yú qù lái jīn佛子!云何为菩萨摩诃萨不坏回向?佛子...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》25

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī sān十回向品第二十五之三f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà wú jìn gōng d? zàng huí xiàng f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà yǐ佛子!云何为菩萨摩诃萨无尽功德藏...

阅读(4)标签:

《大方广佛华严经注音》26

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī sì十回向品第二十五之四f? zǐ pú sà m? hē sà yǐ zhǒngzhǒng chē zh?ng bǎo yán shì fang shī zhū f? jí zhū pú sà shī zhǎng佛子!菩萨摩诃萨以种 种车,众...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》27

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī wǔ十回向品第二十五之五f? zǐ pú sà m? hē sà bù shī qǐ zhě lián fū dǐng jì rú bǎo jì wáng pú sà shangmiàoshēn pú sà佛子!菩萨摩诃萨布施乞者连肤...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》28

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zh? liù十回向品第二十五之六f? zǐ pú sà m? hy sà ru? jiàn rú lái chū x?ng yú shì küi yǎn zhang fǎ yǐ dà y?n shyng pǔ gào yí佛子!菩萨摩诃萨若见如来出兴于...

阅读(2)标签:

《大方广佛华严经注音》29

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī qī十回向品第二十五之七f? zǐ yún h? w?i pú sà m? hē sà děng suí shùn yí qia zh?ngshēng huí xiàng f? zǐ cǐ pú sà m? hē佛子!云何为菩萨摩诃萨等随顺一...

阅读(1)标签:

《大方广佛华严经注音》30

华严经诵念网 发布于 2020-04-10

shí huí xiàng pǐn dì ar shí wǔ zhī bā十回向品第二十五之八f? zǐ h? zhě shì pú sà m? hē sà zhēn rú xiàng huí xiàng f? zǐ cǐ pú sà m? hē sà zhangniànmíng佛子!何者是菩萨摩诃萨真如相回...

阅读(2)标签:

  • 首页
  • 上一页
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 下一页
  • 尾页
听佛经 |大悲咒原文 |金刚经 |心经 |地藏经白话文 |金刚经全文 |心经 |大悲咒 |心经原文 |地藏经全文 |心经 |佛教故事 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |